Nawigacja

 • Bożonarodzeniowa wystawa rękodzieła ludowego

  Bożonarodzeniowa wystawa rękodzieła ludowego

  Święta tuż, tuż… więc w naszej szkole 12.12.2018 roku odbył się kiermasz ozdób bożonarodzeniowych. Od godz. 8.30 można było podziwiać i zakupić wyroby lokalnych twórczyń ludowych.

  Było  w czym wybierać - kolorowe bombki, błyszczące szyszki, świąteczne stroiki, pachnące miodem  pierniki i wiele, wiele innych. W organizację kiermaszu włączyli się członkowie Samorządu Uczniowskiego.

 • Mikołajki 2018

  Mikołajki 2018

   Mikołajki to wyjątkowy dzień oczekiwany przez dzieci. Tradycyjnie obchodzony 6 grudnia i kojarzony z drobnymi prezencikami wręczanymi przez Mikołaja, z którym wszyscy chcą się spotkać osobiście. Tego dnia naszą szkołę także odwiedził długo wyczekiwany sympatyczny gość z brodą i workiem prezentów. Każdy otrzymał od Mikołaja drobny lub słodki upominek. Uczniom towarzyszył mikołajkowy nastrój. I choć od jego wizyty minęły zaledwie godziny, to już  zaczynamy tęsknić za tym miłym tajemniczym panem.

 • Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych

  Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych

  05.12.2018 r. w naszej szkole odbyło się Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych. Uroczystą przysięgę złożyło 61 uczniów. Pierwszoklasiści przygotowali też program artystyczny, składający się z wierszy i piosenek o  tematyce szkolnej i patriotycznej. Uroczystość odbyła się w obecności pani Anety Katarzyny Larent - Wójta Gminy Olszewo-Borki, pani Ewy Milewskiej - Kierownika Referatu Oświaty i Sportu, pani Beaty Drężewskiej - Skarbnika Rady Rodziców, pani Dyrektor Jolanty Rostkowskiej oraz pani Wicedyrektor Iwony Białobrzewskiej, rodziców pierwszaków,  uczniów klas starszych oraz ich wychowawców. Uczniowie otrzymali upominki specjalnie przygotowane przez panią Wójt Gminy Olszewo-Borki oraz Radę Rodziców naszej szkoły. Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas pierwszych panie: Beata Domurad, Elżbieta Grabowska, Emilia Zyśk oraz pan Jacek Wójcik.

 • Akcja Paczka

  Akcja Paczka

  W dniach 28 listopada – 05 grudnia 2018r. w naszej szkole trwała zbiórka produktów spożywczych, chemii gospodarczej, artykułów higienicznych, słodyczy oraz kartek z życzeniami świątecznymi dla Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich. Akcję zorganizowali harcerze ZHR, którzy nieprzerwanie od 1996 roku przed Świętami Bożego Narodzenia przygotowują paczki. Koordynatorem akcji w naszej szkole była p. Bożena Kobylińska. Cała społeczność uczniowska aktywnie włączyła się w zbiórkę. Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom, Pracownikom szkoły, którym los Rodaków ze Wschodu leży na sercu, zwłaszcza w ten przedświąteczny czas.

 • Spotkanie z Policjantami

  Dnia 04.12.2018r. odbyły się w klasach 5 zajęcia profilaktyczne: „Zapobieganie agresji i przemocy w szkole” prowadzone przez pracowników policji. Funkcjonariusze przypomnieli uczniom zasady zachowania obowiązujące w szkole i poza nią, omówili sposoby radzenia sobie z agresją i przemocą oraz poinformowali o procedurach postępowania z nieletnimi. Zagadnienia podejmowane podczas spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do policjantów.

 • Powiatowej Ligi Piłki Ręcznej "Ręka w Rękę"

  Powiatowej Ligi Piłki Ręcznej "Ręka w Rękę"

  Uczniowie z klasy 6a reprezentowali naszą Szkołę w II edycji Powiatowej Ligi Piłki Ręcznej. Po heroicznej walce i obfitujących w nagłe zwroty akcji meczach zarówno dziewczęta jak i chłopcy wywalczyli III miejsca. Poszczególne turnieje wchodzące w skład ligi odbyły się w: SP 10 Ostrołęka, SP Olszewo-Borki i III LO Ostrołęka. Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom gratulujemy!

 • Zapytanie ofertowe - artykuły spożywcze

   

  Olszewo-Borki, 04grudnia  2018r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Szkoła Podstawowa im.Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach zaprasza
  do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów  spożywczych na potrzeby stołówki
  o wartości nie przekraczającej równowartości w polskich złotych brutto 30.000 euro. Zapytanie ofertowe prowadzone jest  w rozumieniu art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986  ze zm.)

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Szkoła Podstawowa im.Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach, 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł.Broniewskiego 17,  NIP 758-19-44-484, tel: 029 761 31 77 fax. 029 761 31 77 mail: sp_olborki@poczta.onet.pl www.spolszewoborki.edupage.org

  2. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów  spożywczych na potrzeby stołówki Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach w 2019 roku, według zestawień opisanych
  w załącznikach:

  załącznik I produkty mięsne

  załącznik IIpieczywo

  załącznik III różne produkty spożywcze

  załącznik IV warzywa i owoce

  Wszystkie produkty powinny być wysokiej jakości, bez uszkodzeń mechanicznych
  z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu.

  3. Wymagania stawiane wykonawcom:

  - wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności,

  - wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

  - wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie    zamówienia,

  - wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  4. Wykaz dokumentów:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej(kserokopia dokumentu musi być potwierdzona za zgodność
  z oryginałem i podpisana przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela),

  - druk oferty wraz z oświadczeniem wg załącznika nr 1

  5. Kryterium oceny ofert:

  - cena brutto za daną część (wg załączników I - IV)

  - wysoka jakość dostarczanego towaru i realizacja zamówień na żądanie

  - dotychczasowa współpraca i doświadczenie

  6. Termin i miejsce złożenia oferty.

  -Ofertę cenową prosimy złożyć wg załączonego wzoru w sposób:

  a) Osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z następującym opisem: „Oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w 2019 r.” na adres Zamawiającego opisany w ust. 1.w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2018 r.

  7. Termin realizacji zamówienia.

  W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż od dnia 2 stycznia 2019 r.
  do 31 grudnia 2019 r.

  8. Formularze niezbędne do złożenia oferty.

  Załączniki do pobrania:

  oferta_as.docx

  umowa_as.docx

  zalacznik_nr_1_as.docx

  zalacznik_nr_2_as.docx

  zalacznik_nr_3_as.docx

  zalacznik_nr_4_as(1).docx

  9. Postanowienia umowne.

  -Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: www.spolszewoborki.edupage.org w dniu 19 grudnia 2018 r.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  - Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

  - Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen - wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie, zgodnie z zasadą matematyczną.

  - Płatność za realizację zamówienia będzie przelewem bankowym w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z następującymi danymi:
  Nabywca: Gmina Olszewo-Borki, 07-415 Olszewo-Borki ul.Broniewskiego 13,

  NIP 758-17-23-263, a odbiorcą Szkoła Podstawowa im.Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł.Broniewskiego 17 .

   

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Joanna Kotowska-intendent Szkoły  tel. 029 761 31 77

   

   

 • Zapytanie ofertowe - środki czystości

  Olszewo-Borki, 04grudnia  2018 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Szkoła Podstawowa im.Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości na potrzeby szkoły
  o wartości nie przekraczającej równowartości w polskich złotych brutto 30.000 euro. Zapytanie ofertowe prowadzone jest  w rozumieniu art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018  poz. 1986  ze zm.)

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Szkoła Podstawowa im.Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach, 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł.Broniewskiego 17,  NIP 758-19-44-484, tel : 029 761 31 77 fax. 029 761 31 77 mail: sp_olborki@poczta.onet.pl www.spolszewoborki.edupage.org

  2. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości do Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach w 2019 roku, według zestawień opisanych w załącznikach:

  załącznik 1:specjalistyczne środki czystości

  załącznik 2:pozostałe środki czystości

  Wszystkie produkty powinny być wysokiej jakości, bez uszkodzeń mechanicznych
  z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu.

  3. Wymagania stawiane wykonawcom:

  - wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności,

  - wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

  - wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  4. Wykaz dokumentów:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia dokumentu musi być potwierdzona za zgodność
  z oryginałem i podpisana przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela),

  - druk oferty wraz z oświadczeniem wg załącznika nr 3

  5. Kryterium oceny ofert:

  - cena brutto za daną część (wg załączników 1 - 2)

  - wysoka jakość dostarczanego towaru i realizacja zamówień na żądanie

  - dotychczasowa współpraca i doświadczenie

  6. Termin i miejsce złożenia oferty.

  - ofertę cenową prosimy złożyć wg załączonego wzoru w sposób:

  a) Osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z następującym opisem: „Oferta na dostawę środków czystości do szkoły w 2019 r.” na adres Zamawiającego opisany w ust. 1. w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2018 r.

  7. Termin realizacji zamówienia.

  W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 2stycznia 2019 r.
  do 31 grudnia 2019 r.

  8. Formularze niezbędne do złożenia oferty.

  Załączniki do pobrania:

  umowa_srcz.docx

  oferta_srcz.docx - załącznik3

  zalacznik_nr_2_srcz.doc

  zalacznik_nr_1_srcz.docx

  9. Postanowienia umowne.

  - Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: www.spolszewoborki.edupage.org w dniu 19grudnia 2018 r.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  - Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

  - Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen - wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie, zgodnie z zasadą matematyczną.

  - Płatność za realizację zamówienia będzie przelewem bankowym w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z następującymi danymi:
  Nabywca: Gmina Olszewo-Borki, 07-415 Olszewo-Borki ul.Broniewskiego 13,

  NIP 758-17-23-263, a odbiorcą Szkoła Podstawowa im.Władysława Broniewskiego w Olszewie-Borkach 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł.Broniewskiego 17.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Joanna Kotowska-intendent Szkoły  tel. 029 761 31 77

   

 • Andrzejki

  Andrzejki

  Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada w wigilię

  św. Andrzeja. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt. Początkowo traktowano je bardzo poważnie. Współcześnie zaś przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą dzieci i młodzież.

            30 listopada Samorząd Uczniowski SP w Olszewie – Borkach zorganizował Dzień Wróżb dla klas I-V. Uczniowie klasy 5b i 5d przygotowali w salce korekcyjnej komnatę wróżenia i zapraszali kolejne klasy do skorzystania ze wspólnej zabawy. W czasie andrzejkowych wróżb dziewczęta i chłopcy mieli okazję sprawdzić jaka czeka ich przyszłość.

  W skupieniu odczytywano imię wybranka/wybranki losu, nazwę zawodu czy spełnienie życzenia. Wszyscy korzystający z wróżb odchodzili z uśmiechem na twarzy, bo dobrze wiedzieli, że to tylko doskonała zabawa.

 • XII Szkolny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją”

  XII Szkolny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją”

  Dnia 27 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Olszewie Borkach odbył się XII Szkolny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z Poezją”. Tegoroczna edycja, w związku z obchodami  100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, odbyła się pod hasłem „Piękna nasza Polska cała” . Recytatorów oceniała komisja w składzie: pani Anna Jędrzejewska- nauczyciel szkoły podstawowej, pani Elżbieta Nakielska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie Borkach, pani Ewa Milewska- kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Olszewo-Borki, pani Iwona Szymaniewska– nauczyciel szkoły podstawowej.

  Na wstępie widzowie mogli zapoznać się z prezentacją „Krajobrazy Polski” przygotowaną  przez p. Annę Jędrzejewską a przedstawioną przez uczniów kl.6b (Magdalena Zalewska, Oliwier Potocki, Paulina Perzanowska, Bartłomiej Pieńkos, Mateusz Korzeniecki). Konkursowe zmagania odbywały się w kilku etapach. Najpierw wystąpili uczniowie kl.1 - 2, potem klasy 3 - 4, następnie klasy 5 - 6, a na koniec klasy7 – 8.  Podziwiano techniki wygłaszania utworu poetyckiego  i umiejętność interpretacji. Występy uczniów zapowiadali: Martyna Białobrzewska z Łucją Łyszkowską oraz Klaudia Głażewska z Miłoszem Orzechowskim. Na zakończenie wszyscy recytatorzy wystąpili do pamiątkowego zdjęcia oraz otrzymali upominki, które przekazał Urząd Gminy a wręczyła je pani Ewa Milewska.

  Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, gratulujemy wspaniałych występów i życzymy dalszych sukcesów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na najbliższym apelu szkolnym.

 • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

  ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

   listopada o godz. 830 z chorągiewkami, balonami w radosnym nastroju wyruszyliśmy sprzed szkoły. Dźwięki płynących z głośników pieśni patriotycznych, podniosły charakter marszu uczyniły zeń patriotyczny manifest naszych uczuć i myśli. Następnym punktem programu była uroczysta akademia z udziałem zaproszonych gości: wójta Gminy – P. K. Szewczyka, proboszcza naszej parafii – Ks. K. Dylnickiego, dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej – P. E. Nakielskiej, członków Domu Seniora. Była to wspólna wędrówka po kartach historii, muzyczna podróż, od czasów zniewolenia, do wyzwolenia, od rozbiorów, poprzez liczne powstania, aż do wybuchu I wojny światowej, zakończonej klęską zaborców i odrodzeniem państwa polskiego. Wielki, głęboki sens i znaczenie miały wypowiedziane przez recytatorów słowa błogosławionego Jana Pawła II: ,,Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności” oraz Cypriana Kamila Norwida: "Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.

  Zarówno Pan Wójt – K. Szewczyk, jak i dyrektor szkoły – P. J. Rostkowska w swoich wystąpieniach podkreślali, iż obchody 11 listopada to nasz szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego.

  Punktualnie o godzinie 1111 w ramach świętowania 100 rocznicy odzyskania niepodległości wspólnie zaśpiewaliśmy 4 – zwrotkowy Hymn Narodowy.

  Przedstawiciele wszystkich klas oraz instytucji współpracujących ze szkołami złożyli karty tematyczne do Księgi Niepodległości.

  Organizatorzy obchodów Święta Niepodległości: B. Kobylińska, E. Kacprzyk, J. Szewczyk, 
  B. Łyszkowski, T. Białobrzewska, B. Bednarczyk, M. Mileńska-Staniszewska serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział we wspólnym świętowaniu.

  Zapraszamy do galerii zdjęć.

 • Wycieczka klas III do Mauzoleum bitwy pod Ostrołęką

          Dnia 23 października 2018r. uczniowie klas trzecich odwiedzili pomnik – Mauzoleum Poległych w Bitwie pod Ostrołęką w 1831r oraz mieszczące się w nim muzeum (Forty Bema).

         Uczniowie z wielkim zainteresowaniem obejrzeli wyjątkową ekspozycję, poświęconą bitwie oraz historii mauzoleum.

         Ogromną uwagę dzieci przykuła kilkunastominutowa prezentacja multimedialna bitwy pod Ostrołęką. Wyjątkowo dynamiczna, zilustrowana trzymającą w napięciu muzyką i odgłosami z pola bitewnego, zrobiła na dzieciach niesamowite wrażenie.

         Wielką atrakcją, szczególnie dla chłopców, było obejrzenie około tysięcznej kolekcji ołowianych żołnierzyków, ustawionych w przeszklonych gablotach.

        Wszyscy z zachwytem podziwiali prezentowany sprzęt artyleryjski, który znajduje się na dziedzińcu fortu przed mauzoleum: armaty, moździerze, jednorogi i wyrzutnie. Niesamowite wrażenie na dzieciach wywarła fosa, którą otoczony jest teren, gdzie w trakcie Powstania Listopadowego znajdowały się fortyfikacje generała Józefa Bema.

       Cieszymy się, że mogliśmy poznać chociaż część naszej historii i to tej najbliższej naszemu sercu. Mamy nadzieję, że wycieczka przyczyniła się do wzbogacenia uczuć patriotycznych wśród uczniów naszej szkoły.

  Wycieczkę zorganizowały wychowawczynie klas III p. M. Bogdanowska i p. I. Perzan.

 • Spotkanie z rodzicami uczniów klas 8

  Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie zaprasza na spotkanie rodziców uczniów szkół z terenu gmin Powiatu Ostrołęckiego i Miasta Ostrołęki. 

  Tematyka spotkania:

  1. Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.

  2. Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019.

  3. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 w oparciu o przepisy prawa oświatowego.

  4. Dane demograficzne.

  5. Przyjęcie do szkoły osób przybywających z zagranicy, będących oraz niebędących obywatelami polskimi.

   

  Narada odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 4/6.

   

   

   

   

 • KURPIE ZIELONE W LITERATURZE

  KURPIE ZIELONE W LITERATURZE

  29 października 2018r. odbyły się eliminacje gminne XXXV edycji Konkursu Recytatorskiego "Kurpie Zielone w Literaturze". Został on zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Olszewie-Borkach oraz naszą szkołę. Udział wzięło 50 osób - uczniów z klas V - VIII. szkół podstawowych i klas III gimnazjów z tereny naszej szkoły. Recytację oceniało jury w składzie: Bożena Załęska, Patrycja Potrykus-Grochowina, Karolina Żarnoch. Komisja w kategorii "Wiersz o Ziemi Kurpiowskiej" przyznała następujące miejsca:

  I miejsce - Magdalena Opęchowska, Maja Sęk, Dominik Popiołek

  II miejsce -  Karolina Olszewska, Łucja Łyszkowska, Jakub Grzejka, Sandra Sypniewska

  III miejsce - Mateusz Korzeniecki, Aleksandra Załuska, Angelika Wołosz

  Wyróżnienie - Maja Gwara, Izabela Mierzejewska Natalia Krukowska

  W kategorii "Gadka Kurpiowska":

  I miejsce - Julia Mocek

  II miejsce - Aleksandra Dąbkowska

  III miejsce - Dobrosława Ścięgaj, Wiktoria Borkowska, Karolina Mroczkowska.

  Gminę Olszewo-Borki na finałowym konkursie w Lelisie reprezentować będzie Magdalena Opęchowska, uczennica naszej szkoły, którą przygotowała p. J. Leonarska-Smolnik.

   

  Zapraszamy do galerii.

 • List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

  Zapraszamy rodziców i opiekunów do zapoznania się z listem  Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącym docenienia wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

  List do pobrania 2018.11.08_list_MEN_GIS_rodzice.doc

 • Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny

  Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny

  W piątek 26 października 2018r.  w Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” zorganizowane zostały zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie klas 1–5. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Mirosław Augustyniak - Radny Województwa Mazowieckiego, Dariusz Mierzejewski - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce, Beata Trzcińska i inni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Ewa Milewska - Kierownik Referatu Oświaty i Sportu w Olszewie-Borkach, młodszy aspirant Aneta Waracka - funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, ratownicy medyczni ze Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans Ostrołęka”.

  Mirosław Augustyniak, podczas swojego wystąpienia, omówił zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, uświadomił również jak ważna dla bezpieczeństwa jest odpowiednia widoczność pieszych i rowerzystów. Na koniec ogłosił konkurs ze znajomości zasad ruchu drogowego, w którym wzięli udział uczniowie klas 3–5. Każdy z uczestników miał za zadanie prawidłowo odpowiedzieć na 4 pytania. W wyniku losowania spośród wszystkich kart konkursowych wyłoniono zwycięzcę, uczennicę klasy 5d, na którą czekała główna nagroda – rower.

  Następnie wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy i wzięli udział w trzech panelach tematycznych. Pierwszy odbył się w sali gimnastycznej. Uczniowie mogli spróbować swych sił na specjalnie ustawionym sprawnościowym torze rowerowym.

  Kolejna grupa w tym samym czasie uczestniczyła w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy prowadzonych przez ratowników medycznych, którzy omówili zasady bezpiecznego przeprowadzenia akcji ratowniczej. Oprócz wiedzy teoretycznej zebrani mogli nabyć trochę doświadczenia praktycznego. Do dyspozycji były fantomy, na których mogli trenować prawidłowość wykonania zabiegu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

  Trzecim elementem była projekcja filmu. Panel prowadzony był przez funkcjonariuszkę Policji, która przybliżyła uczniom wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w kilku blokach tematycznych, tj. droga, obcy, pies, fajerwerki, narkotyki.

  Natomiast uczniowie klas 1 i 2 wzięli udział w konkursie rysunkowym nt. bezpieczeństwa na drodze. Prace zostały ocenione przez komisję, która zwycięzcom wręczyła nagrody.

  Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali rodzinne zestawy odblaskowe.

 • Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

  Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

                Dnia  23  października 2018 r. uczniowie klasy 2a, 2b i 2c zostali włączeni do grona czytelników biblioteki  szkolnej. Z częścią artystyczną dla nich wystąpili uczniowie z aktywu bibliotecznego klasy 5a, 5b i 5c prezentując inscenizację  pt. „Sąd nad książką”.
                 Czy we współczesnym świecie,  w dobie wszechobecnego  Internetu,  książki są jeszcze potrzebne. Może to  przeżytek? Postawiono  książkę w stan oskarżenia.

  W czasie rozprawy sądowej oskarżyciel i obrońca przedstawiali swoje argumenty i powoływali świadków. Oskarżyciel, starał się udowodnić, że dzisiejszy świat  nie potrzebuje książki . Obrońca i jego  świadkowie przekonywali o korzystnym wpływie książki na wyobraźnię, proces uczenia się, karierę naukową i szeroko rozumiany rozwój człowieka . Podkreślali też  jej rolę jako przyjaciela podczas choroby czy też w okresach samotności. Ostatecznie sąd wydał wyrok przychylny dla obrony-  książka ma pozostać  z ludźmi.
             Uczniowie po pomyślnym zaliczeniu zadań konkursowych, złożyli przyrzeczenie, że będą chętnie czytać książki i o nie dbać, poczym zostali pasowani przez panią dyrektor Iwonę Białobrzewską na czytelników książki, a na pamiątkę otrzymali zakładki. I nadszedł czas na zapoznanie się ze zbiorami biblioteki szkolnej, zasadami udostępniania księgozbioru, a przede wszystkim na pierwsze wypożyczenie książki.

  Zapraszamy do galerii zdjęć.

 • Wydarzenie kulturalne dla klas I-III pt. "Czarodziejskie słowa"

  W dniu 25 i 27 IX 2018r uczniowie klas I-III wyjechali do OCK na przedstawienie teatralne pt. „Czarodziejskie słowa” w wykonaniu aktorów z teatru  „ARTENES” z Wrocławia.

  Spektakl przekonywał dzieci, że uprzejme zachowanie wobec każdego człowieka i wiara we własne siły może dokonać cudów, a znajomość czarodziejskich słów takich jak: PROSZĘ,  PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ, ułatwia życie i pomaga pozyskać przyjaciół.

  Bardzo ciekawa fabuła baśni, muzyka, efekty świetlne oraz wspaniała gra aktorów dostarczyła wszystkim uczniom wielu niezapomnianych przeżyć. Po powrocie do szkoły opowieściom o wrażeniach nie było końca. Czarodziejskie słowa na pewno nie pójdą w zapomnienie!

 • Wycieczka klas 6.

  Wycieczka klas 6.

  W dniu 5 października 2018r. wszystkie klasy szóste naszej szkoły pojechały na wycieczkę polonistyczno-historyczną do Leśniczówki Pranie, Świętej Lipki, Reszla i Mamerek. Zorganizowały ją panie: Elżbieta Polkowska Grażyna Kijek, Jolanta Leonarska-Smolnik, Beata Domurad.

  Pierwsze krok uczniowie skierowali do Leśniczówki Pranie, gdzie mieści się Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Szóstoklasiści oglądali pamiątki, które pozostały po tym wielkim poecie. Mogli obejrzeć niektóre rękopisy jego utworów, obserwując równocześnie, ile pracy trzeba włożyć w to, aby powstał wiersz. Wszyscy podziwiali piękno przyrody, ciszę i mgły unoszące się nad jeziorem.

  Następnie młodzież autokarem przejechała do Świętej Lipki i zwiedzała sanktuarium maryjne – Bazylikę pw Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z obejściem krużgankowym i klasztorem oraz wysłuchała koncertu organowego muzyki barokowej.

  Potem uczestnicy wycieczki udali się do Reszla. Zwiedzili to małe, ale bogate w zabytki miasteczko. Najważniejszym punktem zwiedzania stało się jednak zwiedzanie zamku, a w nim wystawy pt. „Narzędzia średniowiecznych tortur”.

  Ostatnim punktem wyprawy były Mamerki. W czasie II wojny światowej była tu kwatera  Niemieckich Wojsk Lądowych. Stacjonowało tu dowództwo niemieckie oraz wojsko. W czasie wycofywania się Niemcy nie zdążyli zburzyć ogromnych bunkrów, więc są one zachowane w bardzo dobrym stanie. Uczniowie przechodzili podziemnymi przejściami prowadzącymi z jednego bunkra do drugiego, zwiedzali replikę Bursztynowej Komnaty oraz wnętrze niemieckiej łodzi podwodnej.

  Na koniec wszyscy spożyli smaczny obiad i wyruszyli w drogę powrotną.

  Zdjęcia z wycieczki można obejrzeć w naszej galerii.

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Dzień Edukacji Narodowej

  Dnia 12 października 2018 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa.

  Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, w czasie której Samorząd Uczniowski oraz uczniowie klasy 6c w imieniu wszystkich wychowanków podziękowali nauczycielom za wkład w ich edukację i rozwój.

  Wierszem, żartobliwym skeczem i piosenką podkreślali role, jaką nauczyciele odgrywają w niesieniu wiedzy  oraz kształtowaniu postaw młodych Polaków.Pani dyrektor podziękowała wszystkim pedagogom i pracownikom niepedagogicznym za niełatwą  pracę z dziećmi, za wytrwałość i oddanie. Słowa uznania do nauczycieli skierowali także pan Krzysztof Szewczyk - Wójt Gminy Olszewo-Borki oraz pan Andrzej Grzymała - Przewodniczący Rady Rodziców.

  Na zakończenie akademii przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego życzyli pracownikom oświaty, aby w oczach swych uczniów, byli mistrzami, których mądrość, cierpliwość wrażliwość pozostanie we wdzięcznej pamięci, a praca przyniesie wiele radości i satysfakcji.

Ogłoszenia

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Olszewie-Borkach
  ul. Broniewskiego 17
  07-415 Olszewo-Borki
 • 29-761-31-77

Galeria zdjęć